Hodinky.cz
Co: Přidat inzerát
Navigace Antiq Bazár CZ - Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Obecné podmínky používání a pravidla inzerce


Tento dokument obsahuje obecné podmínky a závazná pravidla využívání služeb inzertního portálu antiqbazar.cz, provozovaného firmou Travertín (Provozovatel)

Podmínkou možnosti využití služeb našeho portálu antiqbazar.cz je souhlas uživatele s těmito pravidly a podmínkami inzerce.

Při využití služeb portálu antiqbazar.cz je uživatel při registraci povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované provozovatelem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č.
101/2000 Sb O ochraně osobních údajů a které jsou nutné pro zařazení dat do příslušné kategorie.

Provozovatel inzertního portálu antiqbazar.cz si vyhrazuje právo odstranění inzerce, která bude v rozporu se zákony České republiky, dobrými mravy nebo by byly jinak nevhodné pro zveřejnění a vyhrazuje si právo zabránit přístupu uživatelům, kteří budou zákony a dobré mravy porušovat.

Inzertní portál antiqbazar.cz je určen zejména na bezplatnou inzerci. Inzerovat může kdokoliv - občan, živnostník, firma, jiné právnické osoby a pod. (dále jen uživatelé) za předpokladu respektování limitů a pravidel, stanovených provozovatelem portálu antiqbazar.cz. Inzerované věci a zboží musí být vyrobeny před rokem 1989, jinak bude inzerce odstraněna.

Bezplatnost inzerce je garantována i do budoucna (samozřejmě s výjimkou placených služeb).

Inzeráty mohou být vkládány jen do kategorií odpovídající jejich obsahu.

Na využívání služeb portálu antiqbazar.cz není nutná registrace, avšak registrace poskytuje uživateli množství nadstandardních možností. Tyto možnosti jsou popsány při vložení inzerátu.

Inzerát může mít komerční i nekomerční obsah.

Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů a záznamů, avšak je dovoleno inzerovat pouze konkrétní zboží, resp. službu. Provozovatel si vyhrazuje právo počet podávaných inzerátů do jedné kategorie omezit. Není dovoleno vkládat do nadpisu inzerátu odkaz na web. Je zakázáno inzerovat služby shodného obsahu, jako je antiqbazar.cz.

Podaný inzerát je přidán na inzertní portál antiqbazar.cz ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). Není dovoleno podávat inzeráty se shodným textem do různých kategorií.

V textech inzerátů může uživatel uvést (propagovat) jakýkoli způsob kontaktu (včetně www adresy), přičemž povinným údajům je platný e-mail. Po každém přidaném inzerátu bude uživateli zaslán e-mail s kódem na odstranění inzerátu.

Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál antiqbazar.cz na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

Uživatel má právo využívat všechny služby, které nabízí inzertní portál antiqbazar.cz včetně placených služeb.

Provozovatel nebo jím pověřená osoba (dále jen provozovatel) si vyhrazuje právo smazat (odstranit) jakýkoli inzerát, jehož zboží není vyrobeno před rokem 1989 a není vzhledem ke svému obsahu zařazen v příslušné kategorii a podkategorie, také pokud je v rozporu s platnými zákony České republiky, dobrými mravy, nebo pokud to provozovatel uzná za vhodné i bez toho, aby to oznámil uživateli inzerátu.

Uživatel se zavazuje dodržovat právní předpisy normy České republiky při používání služeb tohoto inzertního portálu antiqbazar.cz. V případě porušení právních norem může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.

Provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli, pokud není stanoveno jinak.

Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost antiqbazar.cz, její bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo odstavit inzertní portál antikbazar.sk bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portály antiqbazar.cz, jakož i způsobených její nefunkčností, chybovostí, nezabezpečenosťou, činností uživatelů či z jiných důvodů.

Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu antiqbazar.cz a inzerátů, které byly přidány uživatelům legální, zda nelegální cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.

Provozovatel může používat obsah inzerátů, jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu a pod.), Dle svého vlastního uvážení.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel mu je oprávněn, ve smyslu § 65, zákona 610/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů, zasílat za účelem přímého marketingu informační, reklamní e-mailové a faksimile zprávy, včetně krátkých zpráv. Uživatel má právo (e-mailem) požádat provozovatele o zrušení zasílání těchto marketingových, informačních, reklamních e-mailových a faksimilných zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.

Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených věcí uživatelů.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.

V případě změny cen placených služeb, tato změna nemá vliv na již uhrazené placené služby, které budou zveřejněny po celou dobu, na kterou byly zaplaceny podle původního ceníku.

Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu antiqbazar.cz

Provozovatel dává příslib, že udělá vše pro to, aby uživatelé byli se službami inzertního portálu antiqbazar.cz spokojeni a případné reklamace se řešily ke spokojenosti uživatelů.

Na inzertním portály antiqbazar.cz nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definovány v zákoně
č. 101/2000 Sb o Ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jediným povinným údajem je pouze e-mailová adresa uživatele a telefonní kontakt.

V případě nakládání s osobními údaji uživatele (hlavně při placených službách) se postupuje podle zákona
č. 101/2000 Sb o Ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel vyjadřuje souhlas s uvedenými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku - Souhlasím s podmínkami a pravidly inzerce.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn tyto pravidla kdykoliv měnit. Uživatel je při využívání služeb na serveru povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživatele (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.

Uživatel se zavazuje, že nebude dělat nic ve snaze odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na portály, ani nebude vypínat zobrazování obrázků.

Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.

Uživatel nesmí na inzertním portálu antiqbazar.cz propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém či nepřímém konkurenčním vztahu k provozovateli.

Uživatel se zavazuje, že bude přidávat na server antiqbazar.cz jen fotografie, ke kterým má autorská práva resp. souhlas autora. Uživatel nesmí na server přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií. Uvedená pravidla pro přidávání fotografií se vztahují na všechny fotografie, které uživatel přidává na server.

Ochrana osobních údajů

Na zobrazování reklam návštěvníkům našich webových stránek využíváme služby reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat informace (neobsahující vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránkách s cílem poskytnout reklamy o zboží a službách, které vás zajímají. Pokud se chcete dozvědět více informací o tomto postupu ao možnostech, které máte k dispozici, aby příslušné společnosti nepoužili tyto informace, klikněte sem.
Google jako prodejce třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam na vašich stránkách.
Používání souborů cookie DART umožňuje společnosti Google zobrazovat reklamy vaším nejlepším uživatelům na základě jejich návštěv na vaší stránce a ostatních internetových stránkách.
Uživatelé mohou zrušit používání souboru cookie DART návštěvou pravidel ochrany osobních údajů pro síť reklamy Google a obsahovou síť.

Tyto podmínky a pravidla inzerce nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.


V Praze dne: 29.12.2011

Obecné podmínky používání a pravidla inzerce

Tento dokument obsahuje obecné podmínky a závazná pravidla využívání služeb inzertního portálu antiqbazar.cz, provozovaného firmou Travertín (Provozovatel)

Podmínkou možnosti využití služeb našeho portálu antiqbazar.cz je souhlas uživatele s těmito pravidly a podmínkami inzerce.

Při využití služeb portálu antiqbazar.cz je uživatel při registraci povinen uvést pouze platnou emailovou adresu, popř. další údaje požadované provozovatelem, které nemají osobní povahu, nejsou v rozporu se zák.č. 428/2002 Zz. O ochraně osobních údajů a které jsou nutné pro zařazení dat do příslušné kategorie.

Provozovatel inzertního portálu antikbazar.sk si vyhrazuje právo odstranění inzerce, která bude v rozporu se zákony České republiky, dobrými mravy nebo by byly jinak nevhodné pro zveřejnění a vyhrazuje si právo zabránit přístupu uživatelům, kteří budou zákony a dobré mravy porušovat.

Inzertní portál antiqbazar.cz je určen zejména na bezplatnou inzerci. Inzerovat může kdokoliv - občan, živnostník, firma, jiné právnické osoby a pod. (dále jen uživatelé) za předpokladu respektování limitů a pravidel, stanovených provozovatelem portálu antiqbazar.cz. Inzerované věci a zboží musí být vyrobeny před rokem 1989, jinak bude inzerce odstraněna.

Bezplatnost inzerce je garantována i do budoucna (samozřejmě s výjimkou placených služeb).

Inzeráty mohou být vkládány jen do kategorií odpovídající jejich obsahu.

Na využívání služeb portálu antiqbazar.cz není nutná registrace, avšak registrace poskytuje uživateli množství nadstandardních možností. Tyto možnosti jsou popsány při vložení inzerátu.

Inzerát může mít komerční i nekomerční obsah.

Uživatel může podávat neomezený počet inzerátů a záznamů, avšak je dovoleno inzerovat pouze konkrétní zboží, resp. službu. Provozovatel si vyhrazuje právo počet podávaných inzerátů do jedné kategorie omezit. Není dovoleno vkládat do nadpisu inzerátu odkaz na web. Je zakázáno inzerovat služby shodného obsahu, jako je antiqbazar.cz.

Podaný inzerát je přidán na inzertní portál antiqbazar.cz ihned v okamžiku přidání inzerátu (s výjimkou placených služeb). Není dovoleno podávat inzeráty se shodným textem do různých kategorií.

V textech inzerátů může uživatel uvést (propagovat) jakýkoli způsob kontaktu (včetně www adresy), přičemž povinným údajům je platný e-mail. Po každém přidaném inzerátu bude uživateli zaslán e-mail s kódem na odstranění inzerátu.

Uživatel si je vědom, že užívá inzertní portál antiqbazar.cz na vlastní odpovědnost a vlastní riziko.

Uživatel má právo využívat všechny služby, které nabízí inzertní portál antiqbazar.cz včetně placených služeb.

Provozovatel nebo jím pověřená osoba (dále jen provozovatel) si vyhrazuje právo smazat (odstranit) jakýkoli inzerát, jehož zboží není vyroben před rokem 1989 a není vzhledem ke svému obsahu zařazen v příslušné kategorii a podkategorie, také pokud je v rozporu s platnými zákony České republiky, dobrými mravy, nebo pokud to provozovatel uzná za vhodné i bez toho, aby to oznámil uživateli inzerátu.

Uživatel se zavazuje dodržovat právní předpisy normy České republiky při používání služeb tohoto inzertního portálu antiqbazar.cz. V případě porušení právních norem může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživateli oprávněným orgánům.

Provozovatel nemá žádné povinnosti vůči uživateli, pokud není stanoveno jinak.

Provozovatel neručí za nepřetržitou funkčnost antiqbazar.cz, její bezchybnou činnost a zajištění. Zároveň má právo odstavit inzertní portál antikbazar.sk bez jakéhokoliv upozornění a uvedení důvodu.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla být uživateli způsobena v souvislosti s používáním služeb na inzertním portály antiqbazar.cz, jakož i způsobených její nefunkčností, chybovostí, nezabezpečenosťou, činností uživatelů či z jiných důvodů.

Provozovatel neodpovídá za obsah inzertního portálu antiqbazar.cz a inzerátů, které byly přidány uživatelům legální, zda nelegální cestou a ani nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb uživateli či třetími osobami.

Provozovatel může používat obsah inzerátů, jakož i informace o uživateli, které zveřejní na inzertní stránce přímo uživatel (kontaktní údaje v inzerátu a pod.), Dle svého vlastního uvážení.

Uživatel výslovně souhlasí s tím, že provozovatel mu je oprávněn, ve smyslu § 65, zákona 610/2003 Sb ve znění pozdějších předpisů, zasílat za účelem přímého marketingu informační, reklamní e-mailové a faksimile zprávy, včetně krátkých zpráv. Uživatel má právo (e-mailem) požádat provozovatele o zrušení zasílání těchto marketingových, informačních, reklamních e-mailových a faksimilných zpráv. Provozovatel si vyhrazuje právo zasílat marketingové a jiné uvedené zprávy za účelem vytváření statistik o uživatelích jako celku, při různých cílených vlastních reklamních kampaních provozovatele, při organizování soutěží pro uživatele a při cílení reklamních kampaní třetích stran.

Provozovatel nepřebírá žádné záruky za původ, kvalitu, dodání, odebrání, zaplacení a použitelnost nabízených věcí uživatelů.

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky a pravidla inzerce kdykoliv změnit. Toto ustanovení se vztahuje i na informace o placených službách.

V případě změny cen placených služeb, tato změna nemá vliv na již uhrazené placené služby, které budou zveřejněny po celou dobu, na kterou byly zaplaceny podle původního ceníku.

Provozovatel má právo rozhodnout o ukončení provozu inzertního portálu antiqbazar.cz

Provozovatel dává příslib, že udělá vše pro to, aby uživatelé byli se službami inzertního portálu antiqbazar.cz spokojeni a případné reklamace se řešily ke spokojenosti uživatelů.

Na inzertním portály antiqbazar.cz nejsou shromažďována žádná data osobní povahy, tak jak jsou definovány v zákoně č.. 428/2002 o Ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Jediným povinným údajem je pouze e-mailová adresa uživatele a telefonní kontakt.

V případě nakládání s osobními údaji uživatele (hlavně při placených službách) se postupuje podle zákona č.. 428/2002 o Ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

Uživatel vyjadřuje souhlas s uvedenými podmínkami a pravidly inzerce a na znak souhlasu označí položku - Souhlasím s podmínkami a pravidly inzerce.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že provozovatel je oprávněn tyto pravidla kdykoliv měnit. Uživatel je při využívání služeb na serveru povinen dodržovat právní normy státu, ve kterém se nachází, jakož i právní normy České republiky. V případě porušení právních norem nebo povinností uvedených v těchto pravidlech, může provozovatel poskytnout všechny dostupné informace o uživatele (včetně soukromých údajů uživatele) oprávněným orgánům.

Uživatel se zavazuje, že nebude dělat nic ve snaze odstranit, respektive zabraňovat zobrazování reklamy na portály, ani nebude vypínat zobrazování obrázků.

Uživatel nesmí žádným způsobem poškozovat provozovatele a jeho dobré jméno.

Uživatel nesmí na inzertním portálu antiqbazar.cz propagovat služby jiných osob, které jsou v přímém či nepřímém konkurenčním vztahu k provozovateli.

Uživatel se zavazuje, že bude přidávat na server antiqbazar.cz jen fotografie, ke kterým má autorská práva resp. souhlas autora. Uživatel nesmí na server přidávat fotografie, které jsou v rozporu s dobrými mravy a se všeobecně závaznými právními předpisy České republiky, včetně erotických a pornografických fotografií. Uvedená pravidla pro přidávání fotografií se vztahují na všechny fotografie, které uživatel přidává na server.

Ochrana osobních údajů

Na zobrazování reklam návštěvníkům našich webových stránek využíváme služby reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat informace (neobsahující vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránkách s cílem poskytnout reklamy o zboží a službách, které vás zajímají. Pokud se chcete dozvědět více informací o tomto postupu ao možnostech, které máte k dispozici, aby příslušné společnosti nepoužili tyto informace, klikněte sem.
Google jako prodejce třetí strany používá soubory cookie k zobrazování reklam na vašich stránkách.
Používání souborů cookie DART umožňuje společnosti Google zobrazovat reklamy vaším nejlepším uživatelům na základě jejich návštěv na vaší stránce a ostatních internetových stránkách.
Uživatelé mohou zrušit používání souboru cookie DART návštěvou pravidel ochrany osobních údajů pro síť reklamy Google a obsahovou síť.

Tyto podmínky a pravidla inzerce nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Inzertní portál v.2011, copyright © 2012 AntiqBazar.cz, Všechna práva vyhrazena.
Provozovatel neodpovídá za obsah inzerce ani diskuse, také neodpovídá za porušování práv duševního vlastnictví ani jiných práv uživateli. Každý uživatel přebírá zodpovědnost za svoji inzerci sám a dobrovolně a souhlasí s tím, že nebude používat služby na serveru k účelům , které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky.
SEO FRENDLY Valid XHTML 1.0 Strict
Tato stránka je XHTML 1.0 Strict Validní